★ Lotus Seed 250g/ pack ★ Bai Lian Zi / White Lotus ★ Da Zhong Fa - Factory Direct ★ Wholesale + Retail (Option: 500g)