Teka Chimney Hood DGL 90 AD + Teka Vitro Ceramic Hob VTCM 722

Updated Sunday 17-Feb-2019
Teka Chimney Hood DGL 90 AD + Teka Vitro Ceramic Hob VTCM 722