Teka Chimney Hood DGL 90 AD + Teka Vitro Ceramic Hob VTCM 722

Updated Sunday 09-Feb-2020
Teka Chimney Hood DGL 90 AD + Teka Vitro Ceramic Hob VTCM 722