[Sports] Skip Hop Zoo Straw Bottle, Holds 12 oz, Dakota Dinosaur